Doelstelling


1.Stichting Busyben heeft ten doel het verlenen van directe hulp aan de hulpbehoevende Indische gemeenschap in Nederland en Indonesië en voorts al wat metéén en ander rechtstreeks ofzijdelingsverbandhoudt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


2.De Stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel o.a te verwezenlijken door:

  • het bieden van ondersteuning aan instellingen in Nederland en in Indonesië, die werkzaam zijn op het gebied vanzorg, educatie, opvang en begeleiding van mensen;
  • het verlenen van kortdurende professionele personele ondersteuning in samenwerkingmet in Nederland functionerende organisaties;
  • het verwerven van fondsen;
  • het organiseren van evenementen;
  • het in stand houden van een website;
  • alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.


Akte oprichting 30 september 2011

KvK. nr. 53663691 Almere SB-code.: 94993


Startpagina